Ostutingimused

1  Mõisted

Müüja – Qicraft Estonia OÜ, registrikood 12222734, juriidiline aadress Lõõtsa 4, 11415 Tallinn;

Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

Ostja – isik, kes tellib kaupa või teenuseid. Ostja võib olla nii Tarbija kui ka isik, kes ei ole Tarbija;

Pooled – Ostja ja Müüja;

Ostutingimused – käesolevad tingimused, mis reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi õigussuhteid ning kuuluvad lahutamatu osana kõigi Poolte vahel kokku lepitud tellimuste täitmise juurde.

2  Üldinfo

Müüja on Technogym treeningseadmete ja -vahendite eksklusiivne maaletooja Eesti Vabariigis ning teostab nimetatud kaubamärgiga seotud kohalikke müügi- ja turundustegevusi, toodete paigaldust, hooldus-, remondi- ja garantiiteenuseid.

Müüja ning tootja Technogym kodulehed on käesolevate Ostutingimuste sõnastamise hetkel:

http://www.qicraft.ee, http://www.technogym.com

3  Pakkumine ja selle kehtivus

Müüja poolt esitatud pakkumine kehtib 14 kalendripäeva, kui ei ole välja toodud teisiti. Pakutud tingimuste jõustamiseks peavad mõlemad osapooled tellimuse kinnitama pakkumise kehtivusajal. Sellel ajal peab olema näiteks laekunud ka Ostja poolne ettemakse, kui see on olnud osa pakkumise tingimustest või peab olema kinnitatud krediidiotsus.

Pakkumise ridadena kuvatakse toodete maksumused koos võimalike soodustustega ning ilma käibemaksuta. Toote maksumus vastab transpordipakendis ning –asendis tarnele Tallinna või selle lähipiirkonnas asuvas Müüja laost.Täiendavate ridadena lisatakse kohaliku transpordi, kandeteenuse ja komplekteerimise maksumus ning käibemaks.

 

Kõik pakkumised ja nende tingimused kehtivad eeldusel, et kaup tarnitakse ning teenust osutatakse vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Müüja ei teosta tarneid teistesse riikidesse ega arvesta pakkumise tingimuste puhul olukorraga, mil kaup või kaubad toimetatakse kliendi poolt väljaspoole Eesti Vabariiki.

 

Pakkumine on konfidentsiaalne ja selles sisalduv informatsioon ei kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele.

4  Maksetingimused

Vaikimisi maksetingimuseks on tellimuse tasumine täies ulatuses ettemaksuna selle jõustamiseks. Maksekorraldus peab sisaldama viidet tellimuse aluseks olevale pakkumise numbrile. Müüja väljastab ettemaksu laekumise järgselt Ostjale ettemaksuarve koos viitega kinnitatud pakkumisele. Lõpliku kauba-arve esitamine toimub pärast toodete tarnet või teenuste osutamist.

Krediidi alusel müümine eeldab Müüja poolset eelnevat kirjalikku kinnitust. Selliste arvete vaikimis maksetähtaeg on 14 päeva alates arve esitamise kuupäevast, kui Pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud. Arvete krediteerimisel rakendub hilinenud maksete korral viivis 0.05% päevas.

 

Juhul kui lepitakse kokku ostu finantseerimises rahastusasutuse poolt, siis eeldab tellimuse kinnitamine positiivset kirjalikku finantseerimisotsust. Ostu finantseerimisega seotud dokumendid, mida on võimalik vormistada vaid pärast tarnet (nt. kindlustus), tuleb vormistada hiljemalt 14 päeva jooksul alates tarnepäevast. Täiendavate, Ostjast tingitud viivituste korral on Müüjal õigus rakendada leppetrahvi 0.05% kauba maksumusest päevas.

 

Kõik kaubad kuuluvad Müüjale kuni nende maksumuse täieliku tasumiseni.

5  Tarnetingimused

Pakkumises algselt viidatud tarneaeg on hinnanguline ja põhineb prognoosil, mis koostatakse pakkumise esitamise hetkel ühenädalase täpsusega. Tegelik tarneaeg täpsustatakse tellimuse kinnitamise hetkel.

Enamik Müüja poolt tarnitavatest kaupadest eeldavad garantiitingimuste kehtimiseks komplekteerimist kvalifitseeritud tehniku poolt. Kaubad on sageli suurte mõõtmetega ning rasked (>100kg), mis seab paigaldusprotsessile täiendavaid nõudeid.

 

Standardseteks paigaldustingimusteks loetakse takistusteta ligipääsu objektile samal tasapinnal või kaubalifti kasutades, mis ei sisalda väga kitsaid (<90cm) avausi. Sellisel puhul on võimalik ühe seadme paigaldust teostada kahe inimese osalusel ilma seadmeid täiendavalt lahti monteeritamata. Standardsete  paigaldustingimuste korral eeldatakse samuti objektil täielikku valmisolekut seadmete vastuvõtuks. Erinevuste ilmnemisel lepitakse kokku lisanduvate teenuste maksumus.

 

Paljudest toodetest koosnevate tarne puhul loetakse see Müüja poolt õigeaegselt sooritatuks kui ettenähtud tarnemahust on kokku lepitud ajaks tarnitud >90% ning ülejäänud tellimus tarnitakse mõistliku aja jooksul.

Kui tarne hilineb olulises (>10%) osas üle kümne tööpäeva Müüjast sõltuvatel asjaoludel, võib Ostja nõuda kahjutasu 1% hiljem tarnitud kauba maksumusest päevas. Kahjutasu arvestus algab 10 tööpäeva peale kokkulepitud tarneaega ning on piiratud 10%-ga hilinenud kauba maksumusest. Müüja ei ole kohustatud hüvitama muid viivitusega kaasnevaid kahjusid. Et kahjunõue oleks kehtiv, tuleb see esitada Müüjale kirjalikult ja kümne tööpäeva jooksul alates hilinenud tarne teostamisest.

 

Kui kauba üleandmine ei saa toimuda 10 tööpäeva jooksul pärast kokkulepitud üleandmise kuupäeva Ostjast sõltuvate asjaolude tulemusena võib Müüja korraldada kaupade ladustamise kuni Ostja on valmis tarnet aktsepteerima. Sel juhul kompenseerib Ostja Müüjale tarne hilinemisega kaasnevad ladustamise kulud ja krediidimüügi korral intressikulud 0,05% päevas.

Pooled kohustuvad viivitamatult teineteist teavitama Tellimuse nõuetekohast täitmist takistada võivatest asjaoludest.

Juhul kui Ostja katkestab tellimuse Müüjast mitteolenevatel põhjustel tellimuse kinnitamise järgselt, mil Müüja on lasknud toota Ostja spetsifikatsioonidele vastavad seadmed, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kompensatsiooni kuni 50% ulatuses kauba maksumusest, hüvitamaks kauba taasturustamise, ladustamise, kapitali sidumise ja muude vahetult kaasnevate kulutuste teket.

Kui klient on ostnud toote Universe, siis nõustub klient pakkumise kinnitamisel eraldi lisaga “Universumi paigaldamise eelsed nõuded”.

6  Kauba tagastamine, garantii ja hooldus

6.1  Kauba tagastamine

Tarbijal kehtib seadusandlik õigus sidevahendite kaudu tellitud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates selle kätte saamisest.
Sellisel juhul tuleb Müüjale esitada vabas vormis kirjalik taotlus vastava tähtaja raames, mille järgselt Müüja korraldab hiljemalt 7 päeva jooksul tagastatava kauba transportimise Tarbija aadressilt Müüja lattu.
Tagastatav kaup peab olema täiskomplektne ning uuevääriline ilma selgete kasutamisjälgedeta. Müüja tagastab Tarbija poolt kauba eest tasutud summad hiljemalt 7 päeva jooksul peale kauba tagastamist Müüjale.
Müüjal on õigus tagastamisel kinni pidada summa, mis vastab kauba väärtuse vähenemisele tulenevalt selle kahjustumisest kasutamise tagajärjel, samuti täiendavalt tekkinud kulutused kauba tagasi transportimisel, mis ületavad tavapärasel viisil transporditava teenuse maksumust Tallinnas ja selle lähipiirkonnas.
Müüja ei ole kohustatud aksepteerima tagastust sellistel erijuhtudel, mil kasutamise olulist mõju ei ole võimalik vältida – näiteks tarkvara litsentsid, eritellimusel valmistatud mitte-standardsed tooted või hügieenilised põhjused.

6.2  Garantii

Technogym seadmete garantii algab seadmete tarnel esitatud lõpliku müügiarve kuupäevast ning kestab müügitingimustes viidatud perioodi vältel. Garantii kehtivuse perioodi vältel parandatakse tootevead Müüja poolt tasuta. Garantii tingimused kehtivad Eesti Vabariigis asuvatele seadmetele. Garantii detailid on täpsustatud üksikute toodetega kaasnevates dokumentides.

Üldine garantii on uute seadmete raamidel 5 aastat ning põhikomponentidel 2 aastat. Erandjuhtudel võib garantii olla ka pikem, millised erisused märgitakse pakkumises.
Üldine garantii ei kata normaalsele kulumisele alluvaid osi, seal hulgas kosmeetilisi muutusi ning värvikahjustusi, mis tekivad tavapärase kasutamise käigus.

Toote garantii kehtivuse aja jooksul tasuta vahetatud varuosadele kehtib sama garantii kui tootel. Garantii-aja väliselt tasulise teenuse korras vahetatud varuosadele kehtib garantii 12 kuud.

Garantiitööde tellimine tuleb teostada kirjalikult. Garantii tingimuste kehtimiseks tuleb seadet kasutada ning hooldada tootja poolt ettenähtud tingimustel. Samuti tuleb vea tekkimisel teavitada Müüjat mõistliku aja jooksul ning vältida vealise seadme kasutamist täiendavate kahjustuste tekkimiseks.

Garantii ei kehti ning Müüja ei oma tulemuste osas vastutust juhtudel, mil seadet on parandanud või üritanud parandada Müüja poolt selleks otseselt mitte volitatud ja kvalifitseeritud isik.

7  Erisätted

7.1  Vastutuse piirang

Müüja ei vastuta toodetele nende kasutusotstarbele mittevastava kasutamisega, s.h. ebaõige paigaldusega, Ostja või kolmanda isiku poolt tekitatud otsese ega kaudse kahju ega vigastuste eest. Samuti ei vastuta Müüja kahju eest, mis on tekitatud Toodete transpordi või ümberlaadimise käigus (v.a. juhul, kui Toodete transporti/ümberlaadimist teostab vahetult Müüja).

Ühelgi juhul ei kuulu Lepingu rikkumisel hüvitamisele kaudne kahju (s.h. saamata jäänud tulu, Müüja või  Ostja aeg) ega Ostjal või Müüjal, tekkida võiv moraalne kahju.

7.2  Omandiõigus

Kauba maksumuse täieliku tasumiseni kuuluvad tooted Müüjale ja Müüjal on õigus need igal ajal oma valdusesse tagasi nõuda. Maksumuse täieliku tasumiseni on Ostjal keelatud toodete valdust ja omandit mistahes viisil kolmandatele isikutele edasi anda, kui puudub vastavasisuline nõusolek Müüjalt.

7.3  Force majeure

Müüja  ei vastuta kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise eest, kui selle põhjustasid asjaolud, mida kehtiva seaduse või üldiste tavade kohaselt käsitletakse force majeure asjaoludena. Force majeure asjaoludeks on näiteks streik, tulekahju, sõda, ootamatud sõjaga seotud kulutused, mobilisatsioon, arestimised, valuutapiirangud, ülestõus ja rahvarahutused, transpordivahendite nappus, üldine kaubanappus, tööjõu puudus jmt.

8  Pakendijääkide käitlus

Ostja vastutab pakendijääkide ära andmise eest kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud. Kokkulepitud paigaldusajal peab kohapeal olema jäätmekonteiner või alus kartongide, kaubaaluste jmt minematoimetamiseks.  Kirjalikul kokkuleppel Ostjaga võib Müüja tellida pakendijääkide kogumise ja esitab Ostjale arve tekkinud kulude alusel maksetingimusega 14 päeva.

9  Valitsev seadus ja vaidluste lahendamine

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel.
Qicraft Estonia OÜ

Lõõtsa 4, Tallinn 11415

Reg.kood 12222734

KMKR: EE101513797

IBAN EE637700771005814180

info@qicraft.ee

 

Tellimuse kinnitus

Tellimuse kinnitamiseks palume tasuda meie arveldusarvele pakkumise summa, mis sisaldab käibemaksu. Makse selgitusena palume kasutada pakkumise numbrit.

Pakkumise summa laekumise järgselt väljastatakse nõuetekohane ettemaksuarve.

Näitlik tasumise vorm

Saaja nimi: Qicraft Estonia OÜ
Arveldusarve nr: EE637700771005814180
Selgitus: Pakkumise nr.
Summa: Pakkumise summa käibemaksuga